Love for Holte ski.

udprint

§ 1. Stiftelse, navn og hjemsted.

 

Stk. 1. Afdelingens navn er Holte ski. Holte ski er stiftet 28. april 1955.
Stk. 2. Afdelingens hjemsted er Rudegård Stadion, Rudersdal kommune.
Stk. 3. Skiafdelingen er en, i økonomisk henseende, selvstændig afdeling af HOLTE IDRÆTSFORENING, der er stiftet den 28. april 1947 ved sammenslutning af Holte Boldklub & Holte Gymnastik- og Idrætsforening.
Afdelingen skal mindst have 10 betalende medlemmer.
Stk. 4. Afdelingen er tilsluttet:
Danmarks Skiforbund (DskiF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Fédération Internationale de Ski (F.I.S.).
Stk. 5. Hvor ikke andet er fastsat i afdelingens love, er Holte Idrætsforenings love gældende.

 

§ 2. Formål.

 

Stk.1. Skiafdelingens formål er at tilbyde klubbens medlemmer mulighed for at dyrke alle former for skiidræt, herunder rulleski og skirelateret gymnastik, samt at skabe de bedste betingelser for udøvelsen heraf.
Stk. 2. Medlemmerne skal opfordres til aktivt at deltage i foreningens ulønnede og frivillige arbejde med henblik på at skabe de bedst mulige forhold og tage medansvar for klubbens medlemmer.

 

§ 3. Medlemmer, kontingent.

 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver person, enten som aktiv eller som passiv deltager.
Stk. 2. Årskontingent forfalder til betaling 1/10 og skal være indbetalt til afdelingskassereren
Inden 31/10 i kalenderåret før sæsonåret.
Stk. 3.
Kontingentgrupperne er følgende:
Juniorer (til og med det år, man fylder 20 år).
Seniorer.
Personer, der er medlem af en anden skiklub under Danmarks Skiforbund eller en samarbejdsklub, får 50% rabat.
Familiemedlemskaber gælder for op til 2 seniorer samt juniorer på samme adresse.
Man kan vælge mellem familiekontingent/øvrige kontingentgrupper.
Stk. 4. Er kontingentet ikke betalt inden 1/12 kan afdelingsbestyrelsen ekskludere medlemmet.
Vedkommende kan ikke optages på ny før al restance er betalt.
Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til et af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og senest 31/8.
Stk. 6. Medlemmer, der ikke overholder Holte Idrætsforenings eller Holte Idrætsforenings Skiafdelings love, påbud m.v. kan af afdelingsbestyrelsen ekskluderes af afdelingen.
En ekskluderet kan indanke afdelingsbestyrelsens afgørelse til prøvelse på førstkommende generalforsamling, der træffer afdelingens endelige afgørelse i sagen.
Stk. 7. Stemmeret på skiafdelingens generalforsamling har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og som ikke er i kontingentrestance.

 

§ 4. Generalforsamling.

 

Stk. 1. Skiafdelingens højeste myndighed er GENERALFORSAMLINGEN.
Stk. 2. Adgang til generalforsamlinge har skiafdelingens medlemmer. Adgang har tillige Holte Idrætsforenings forretningsudvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer i Danmarks Skiforbund, samt af bestyrelsen særligt indbudte gæster udefra.

 

§ 5. Afdelingsbestyrelsen.

 

Stk. 1. Skiafdelingens bestyrelse består af formand, kasserer og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere, udenfor bestyrelsen, 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor og  revisorsuppleant må ikke være bestyrelsesmedlemmer i afdelingen.
Stk. 1.1. Hvis der ikke er valgt en formand, konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med et forretningsudvalg bestående af kassereren plus to øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen vælger blandt bestyrelsen sit faste medlem af Holte Idrætsforenings hovedbestyrelse. Det faste medlem – ved forfald dettes eventuelle stedfortræder – skal være fyldt 18 år.
Blandt bestyrelsen vælges en økonomisk ansvarlig for hvert udvalg. Udvalgene supplerer sig med afdelingsbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen er fremmødt, og der er simpelt flertal blandt samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der kan kun afgives stemme ved fremmøde.
Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning i alle forhold, som vedrører afdelingens virksomhed og disponerer over afdelingens formål. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for sine dispositioner.
Stk. 5. Afdelingen og afdelingsbestyrelsen kan gøres ansvarlig for krav, der rejses overfor hovedforeningen i det omfang, der er indgået aftaler, der strider mod foreningens interesser og som har relation til skiafdelingen.
Stk. 6. Hovedbestyrelsens formand har ret til at deltage i afdelingsbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsens formand skal på anfordring have tilsendt meddelelser om disse
Stk. 7. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at forestå og tilrettelægge idrætsudøvelsen samt administrere afdelingen, herunder de for den daglige drift nødvendige beslutninger i overensstemmelse med afdelingens love.
Stk. 8. Afdelingen tegnes af formand og kasserer i forening eller af en af disse sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

 

§ 6. Ordinær generalforsamling.

 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år af afdelingsbestyrelsen og skal afholdes inden udgangen af april.
Stk. 2. Tid og sted for generalforsamlingen skal bekendtgøres med 14 dages varsel via e-mail eller omtale på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen skal dog udsende en skriftlig indkaldelse til medlemmer uden e-mail.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for løbende regnskabsår samt fastsættelse af det kommende års kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af afdelingsbestyrelse (alle valg er for 2 år og kræver medlemskab af skiklubben):
  1. Valg af formand, lige år
  2. Valg af halvdelen af best. medlemmer, lige år
  3. Valg af kasserer, ulige år
  4. Valg af halvdelen af best. medlemmer, ulige år
  5. Valg af suppleant til bestyrelsen. Kan deltage i bestyrelsesmøder, lige år
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen. Kan deltage i bestyrelsesmøder, ulige år
 6. Valg af revisorer (alle valg er for 2 år):
  1. Valg af 1 revisor lige år
  2. Valg af 1 revisorsuppleant ulige år
 7. Udpegelse af 3 repræsentanter til Holte Idrætsforenings repræsentantskabsmøde.
 8. Eventuelt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor afdelingsbestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 5. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal og afgør de forelagte spørgsmål/forslag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.
Undtaget herfra er:
 • Afstemninger om lovændringer, der foruden vedtagelse af 2/3 af fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen også skal godkendes af Holte Idrætsforenings hovedbestyrelse.
 • Afstemninger om nedlæggelse af afdelingen/udtræden af Holte Idrætsforening, hvor de i paragraf 9 givne retningslinier skal følges.
Stk. 7. En afstemning skal være skriftlig, såfremt blot et medlem kræver det.
Ved valg til afdelingsbestyrelsen skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt der til en bestyrelsespost er opstillet mere end én kandidat. Skulle det ved valg af bestyrelsesmedlemmer ske, at to eller flere får lige mange stemmer, skal der foretages omvalg. Viser dette atter stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 8. Har generalforsamlingen truffet endelig afgørelse i en sag, kan denne ikke atter forebringes før tidligst på den følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 9. Referat af generalforsamlingen skal offentliggøres efter godkendelse af dirigent samt formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt afdelingsbestyrelsen beslutter det eller mindst 25 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor afdelingsbestyrelsen har fremsat motiveret krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodning er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel, under iagttagelse af de for generalforsamling gældende regler.

 

§ 8. Regnskab.

 

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen alene er ansvarlig for afdelingens økonomi, der forvaltes af kassereren i samråd med og efter direktiver af afdelingsbestyrelsen. Afdelingens midler kan placeres i materiel og udstyr m.v., i pengeinstitut og børsnoterede obligationer samt i kontanter.
Stk. 3. Kassereren, der er ansvarlig for de til denne betroede midler, forvalter foreningens penge og fører dennes bøger, og skal ved regnskabsårets slutning fremvise et regnskab, der er revideret af afdelingens revisorer eller disses suppleanter og regnskabet underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse inden den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Det reviderede og godkendte afdelingsregnskab skal fremsendes til hovedforeningens formand.
Stk. 5. Holte Idrætsforenings forretningsudvalg har ret til at kontrollere afdelingens regnskabsføring
Stk. 6. Afdelingsregnskabet og bestyrelsens årsberetning sendes til Rudersdal Kommune.

 

§ 9. Skiafd.’s nedlæggelse/udtræden af Holte Idrætsforening.

 

Stk. 1. Ønsker afdelingen at udtræde af Holte Idrætsforening, kan dette kun ske, såfremt mindst 2/3 af afdelingens medlemmer på en ordinær generalforsamling har vedtaget dette.
Er der på en ordinær generalforsamling ikke den krævede majoritet for udmeldelse, indkaldes senest inden 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 3/ 4 af de fremmødte kan vedtage afdelingens udmeldelse af Holte Idrætsforening.
Stk. 2. Til nedlæggelse af skiafdelingen kræves, at mindst 3/4 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer har vedtaget dette på en ordinær generalforsamling. Er der på den ordinære generalforsamling ikke den krævede majoritet for nedlæggelse på grund af manglende fremmøde, indkaldes inden 4 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede kan vedtage skiafdelingens nedlæggelse.
Stk. 3. Skiafdelingens udmeldelse af Holte Idrætsforening/nedlæggelse er først endelig, når Holte Idrætsforenings repræsentantskab har godkendt afdelingens beslutning.
Stk. 4. Holte Idrætsforenings repræsentantskab kan nedlægge skiafdelingen.
Stk. 5. Ved nedlæggelse af Holte Idrætsforenings Skiafdeling tilfalder afdelingens midler og materiel Holte Idrætsforening, såfremt denne nedlæggelse ikke er besluttet af Holte Idrætsforenings repræsentantskab. Hvis nedlæggelse er vedtaget af Holte Idrætsforenings repræsentantskab, og foreningen fortsætter i andet regi, tilfalder afdelingens midler og materiel den fortsættende forening. Såfremt Holte Idrætsforening ikke er i stand til at modtage afdelingens midler og materiel, tilfalder disse idrætslige formål i Rudersdal Kommune.Lovene er sidst revideret på generalforsamlingen den 17. juni 2020.